Tiivistelmä KEKO-hankkeen toiminnasta

Keskeyttäneet kouluun (KEKO) –hankkeen aikana laadittiin ja pilotoitiin projektioppimisen toimintamallia kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

Projektioppimisen toimintamallin lähtökohtana oli jokaiselle opiskelijalle räätälöity henkilökohtainen, projektimainen ja työelämälähtöinen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mallin toteutus edellyttää opiskelijan rinnalla kulkevaa HOKS-ohjaajaa, ammattitaitoisia, opiskelijan erityistarpeet huomioon ottavia opettajia, sekä moniammatillisen työryhmän (mm. erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, lääkäri) tukea. Tärkeä tekijä mallin toimivuudelle on pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella fyysinen oppimisympäristö, joka on viihtyisä ja johon on turvallista tulla. Tärkeää on myös toisilta opiskelijoilta saatu vertaistuki. Malli sisältää suosituksen oppilaitosten omien työelämää simuloivien oppimisympäristöjen perustamiselle sekä erilaisten työpajojen hyödyntämiselle syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden opetuksessa. Näillä toimilla madalletaan kynnystä siirtyä oppilaitoksesta työelämään. Malli korostaa myös työpaikoilla tapahtuvan ohjauksen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen tärkeyttä. Toimiakseen hyvin projektioppimisen toimintamalli edellyttää oppilaitoksilta riittäviä resursseja sekä johdon ja koko henkilöstön sitoutumista syrjäytymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden opiskelijoiden opiskelun tukemiseen. Myös oppilaitosten kiinteä yhteistyö oman paikkakunnan ohjaamojen, etsivän nuorisotyön ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa on tärkeä edellytys mallin toimivuudelle. Projektimaisen oppimisen mallista kerrotaan tarkemmin liitteessä.

Hankkeen aikana kahteen oppilaitokseen, Point Collegeen ja Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon, perustettiin uudet oppimisympäristöt (Point Collegessa Majakka ja Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Avoin oppimisympäristö), jotka soveltuvat syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden opiskelupaikaksi. Myös Suomen Diakoniaopiston SKY-opiston kampuksella, joka oli hankkeen kolmas osatoteuttaja, on toiminut vastaavanlainen oppimisympäristö jo useamman vuoden ajan (Tähtipaja). KEKO-hanke mahdollisti Tähtipaja-toiminnan kehittämisen. SKY-Opistossa Tähtipajan sisään kehitettiin erilliset Taito- ja tietopajat. Taitopaja-aikoina opiskelijan on mahdollista saada enemmän yksilöllistä kädentaitojen opetusta ja Tietopaja-ajalla taas tukea tietopuoliseen oppimiseen. Hanke mahdollisti myös ns. työvaltaisen oppimisen Tähtipajassa. Kaikissa hankeoppilaitoksissa onnistuttiin projektioppimisen toimintamallin pilotoinnilla lisäämään merkittävästi opiskelijoiden sitoutumista tutkinnon suorittamiseen. Laajemmin pilotoinnista saatuja kokemuksia on kuvattu KEKO-hankkeen tuottamassa julkaisussa: ”Ammatillisia opintoja yksilöllisesti. Kokemuksia ohjauksesta ja ammattilaisten yhteistyöstä” (Haaga-Helian julkaisu 3/2018). Julkaisu on vapaasti ladattavissa Haaga-Helian julkaisupankista https://bit.ly/2ISj7dY.

Hankkeen toisessa tavoitekokonaisuudessa kehitettiin opiskelijoiden ohjauksen henkilökohtaistamista sekä suunniteltiin ja toteutettiin ohjaajien koulutus. Ohjaajien koulutuksen osallistujat edustivat eri ammattiryhmiä (ammatilliset opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, psykologit, terveydenhoitajat, työelämäkumppanit, etsivä nuorisotyö, ohjaamo). Moniammatillinen yhteistyö on kehittynyt ja vahvistunut hankkeen aikana.

Hankkeen kolmannessa tavoitekokonaisuudessa paneuduttiin opintonsa jo keskeyttäneiden takaisinrekrytointiin liittyviin haasteisiin. Hankkeessa luotiin toimintatapoja mahdollistamaan opiskelijoiden opintojen loppuunsaattaminen projektimaista oppimista hyödyntäen. Hankkeessa rakentui opinnot keskeyttäneiden takaisinrekrytointia ja keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden opintoihin sitouttamista tukeva moniammatillisen verkostoyhteistyön toimintamalli. Yhteistyökumppaneiksi tunnistettiin mm. opiskelijahuollon tehtävissä toimivat henkilöt, etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo-toiminta.

KEKO-hankkeen neljännessä tavoitekokonaisuudessa toteutettiin seurantatutkimus ja levitettiin hyviä käytänteitä, erityisesti Uudellamaalla mutta myös valtakunnallisesti. Merkittävimmät levittämistilaisuudet olivat Helsingin Messukeskuksessa pidetty Educa 2018-tapahtuma 26.-27.1.2018 ja KEKO-hankkeen 17.5.2018 järjestämä verkostoitumis- ja levittämistilaisuus Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingin Pasilassa. Seurantatutkimuksesta kerrotaan enemmän liitteessä.

Tarkempia tietoja KEKO-hankkeen toiminnasta:

Helsinki Business College Oy (hankkeen koordinaattori)
Tuula Pahkala, projektipäällikkö
tuula.pahkala@bc.fi

Riitta Repo, kehittämispäällikkö
riitta.repo@bc.fi